MENU

Start


Właściwość


Licytacje


Wzory wniosków


Kontakt
WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA
Właściwość terytorialna

K o m o r n i k a   S ą d o w e g o
przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie
Joanny Rykowskiej

 
 

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu  rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego  w Ciechanowie.

(Sąd Rejonowy w Ciechanowie działa w obszarze miast Ciechanów,Glinojeck oraz gminy Ciechanów, Glinojeck, Gołymin Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk.)WAŻNA UWAGA DLA WIERZYCIELI !

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.   

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 11:

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnosciach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych.© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Joanna Rykowska

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama

szablony